Hans Christian Klingen - Kraftsportklubben av 1967

Hans Christian Klingen

Født: 1988

Klasse: Åpen -93 kg

Fra: Trondheim

Personlig rekord uten utstyr:

Knebøy: 137,5 kg

Benkpress: 97,5 kg

Markløft: 205 kg

Total: 440 kg

  Comments

  brandon

  .

  good info!

  dwight

  .

  thanks for information!

  Anthony

  .

  good.

  Julian

  .

  ñïàñèáî çà èíôó.

  elmer

  .

  thank you!!

  Adam

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!

  ian

  .

  good!

  Roland

  .

  áëàãîäàðåí!!

  Ricardo

  .

  ñïñ çà èíôó!!

  Shaun

  .

  áëàãîäàðñòâóþ.

  Jason

  .

  ñïñ!!

  Allan

  .

  ñïñ.

  Edwin

  .

  áëàãîäàðåí.

  Darryl

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!

  Brett

  .

  áëàãîäàðþ.

  Micheal

  .

  ñïñ.

  Hugh

  .

  ñýíêñ çà èíôó.

  Duane

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!

  Oscar

  .

  ñïñ çà èíôó!

  seth

  .

  thanks for information!!

  ronnie

  .

  good.

  juan

  .

  hello!