Filmer av løftere fra KK-67 på RM 2010 - Kraftsportklubben av 1967

Filmer av løftere fra KK-67 på RM 2010

Her vil vi samle filmer fra RM i helga.

Første video ut er debutanten Annicken som gjorde et meget sterkt stevne: 

Einar:

Tiller: 

Comments

Elmer

.

спс за инфу.

Larry

.

спасибо за инфу!

Chad

.

спасибо за инфу!

eric

.

благодарю!

louis

.

спс за инфу!

jimmy

.

áëàãîäàðåí.

Gene

.

ñïàñèáî çà èíôó!!

nathaniel

.

thanks for information!

Wade

.

tnx!

Jorge

.

ñïñ çà èíôó!!

Keith

.

tnx.

Kyle

.

tnx for info!

Reginald

.

ñïñ!

Mario

.

ñïñ!!

Glenn

.

tnx!!

Carlos

.

ñïñ.

Fredrick

.

ñïàñèáî çà èíôó!

Robert

.

tnx!

daniel

.

tnx for info.

vincent

.

ñýíêñ çà èíôó.

francisco

.

ñýíêñ çà èíôó!

Shaun

.

ñïàñèáî!!

Brett

.

áëàãîäàðþ.

clarence

.

ñïñ çà èíôó!!

Curtis

.

ñïñ çà èíôó!

max

.

thanks for information!

Jonathan

.

tnx for info!!

hugh

.

tnx for info!!

philip

.

ñýíêñ çà èíôó.

Jim

.

tnx!